Warunki wynajmu samochodów

§ 1

Wypożyczalnia samochodów Go Rental Cars Sp. z o.o. wypożycza samochody na czas określony przez klienta z zastrzeżeniem, iż minimalny czas wypożyczenia wynosi 1 dobę.


§ 2

Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna reprezentowana przez wyznaczonych przedstawicieli, która ukończyła 21 lat, posiada prawo jazdy ważne minimum 1 rok oraz dowód osobisty (paszport). Samochody klasy premium, tj. Range Rover Sport, Mercedes GL, Jaguar XJ, wymagania to minimum 25lat, posiadane prawo jazdy od co najmniej 4 lat oraz karta kredytowa a minimalny okres wypożyczenia to 3dni.


§ 3

Wynajęty samochód nie może być prowadzony przez osobę nie wymienioną w umowie, zabrania się holowania innych pojazdów, przeciążania pojazdu wynajmowanego, udziału w wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.


§ 4

Warunkiem koniecznym wypożyczenia samochodu jest wpłacenie z góry kaucji oraz opłaty za wszystkie dni wynajmu wraz z opłatami dodatkowymi wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia.


§ 5

Najemca odpowiada materialnie wobec wypożyczalni Go Rental Cars Sp. z o.o. za braki paliwa, części i wyposażenia samochodu oraz wynikłe z jego winy straty oraz fakty niewłaściwego zabezpieczenia samochodu i dokumentów. Klient wypożycza pojazd sprawny, z określoną ilością paliwa i zobowiązany jest do zwrotu go w takim stanie. Jeżeli samochód nie jest zatankowany, klient ponosi opłatę za brakujące paliwo w wysokości 12 zł/litr. W razie zwrotu samochodu brudnego płatność za mycie lub sprzątanie wysokości 100zł każdorazowo.


§ 6

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia znoszącego udział własny w szkodzie z winy Najemcy. Koszt takiego ubezpieczenia określany jest według klasy samochodu a informacja o jego wysokości zawarta jest w cenniku. Dodatkowe ubezpieczenie nie obowiązuje w wypadku szkody całkowitej samochodu, kradzieży pojazdu z winy Najemcy oraz warunków określonych w punkcie 7.


§ 7

W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu wg stawki wypożyczenia za każdą dobę.


§ 8

W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy, wypożyczalnia nie zwraca klientowi różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu.


§ 9

Samodzielne przedłużanie najmu o ponad 1 godz. powoduje naliczenie odpłatności jak za całą dobę a samodzielne przedłużenia o ponad 24 godz. powoduje powiadomienie Policji o fakcie kradzieży samochodu a wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu ponosi najemca.


§ 10

Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wypożyczalnią Go Rental Cars Sp. z o.o. o ponad jedną dobę ponad czas określony w umowie będzie powodem naliczenia kary umownej w wysokości potrójnej wysokości odpłatności za każdą dobę wykraczającą poza okres najmu wymieniony w umowie.


§ 11

W razie awarii samochodu w okresie wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wypożyczalnię. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.


§ 12

Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników wypadku, protokołu odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej i zabezpieczenia samochodu.


§ 13

Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp..) nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt najemcy.


§ 14

Za niedotrzymanie któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu nastąpi przepadek kaucji oraz może być naliczona kara umowna w wysokości od 10 do 30 krotności dobowej stawki najmu.


§ 15

Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.


§ 16

Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy.


§ 17

Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz dodatkowych Kierowców (danych osobowych, rejestrowych i fotografie) organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.


Pobierz regulamin