Warunki

Warunki wynajmu samochodów

§ 1

Wypożyczalnia samochodów Go Rental Cars Sp. z o.o. wypożycza samochody na czas określony przez klienta z zastrzeżeniem, iż minimalna opłata  za wynajem wynosi cenę 1 doby wypożyczenia samochodu.

§ 2

Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna reprezentowana przez wyznaczonych przedstawicieli, która ukończyła 21 lat, posiada prawo jazdy ważne minimum 1 rok oraz dowód osobisty (paszport). Wynajem samochodów klasy premium, wymaga wieku minimum 25 lat, posiadania prawa jazdy od co najmniej 4 lat oraz karta kredytowej a minimalny okres wypożyczenia to 3dni.

§ 3

Wynajęty samochód nie może być prowadzony przez osobę nie wymienioną w umowie, zabrania się holowania innych pojazdów, przeciążania pojazdu wynajmowanego, udziału w wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.

§ 4

Warunkiem koniecznym wypożyczenia samochodu jest wpłacenie z góry kaucji oraz opłaty za wszystkie dni wynajmu wraz z opłatami dodatkowymi wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia.

§ 5

Najemca odpowiada materialnie wobec wypożyczalni Go Rental Cars Sp. z o.o. za braki paliwa, części i wyposażenia samochodu oraz wynikłe z jego winy straty oraz fakty niewłaściwego zabezpieczenia samochodu i dokumentów. Klient wypożycza pojazd sprawny, z określoną ilością paliwa i zobowiązany jest do zwrotu go w takim stanie. Jeżeli samochód nie jest zatankowany, klient ponosi opłatę za brakujące paliwo w wysokości 12 zł/litr.

§ 6

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia znoszącego udział własny w szkodzie z winy Najemcy. Koszt takiego ubezpieczenia określany jest według klasy samochodu a informacja o jego wysokości zawarta jest w cenniku. Dodatkowe ubezpieczenie nie obowiązuje w wypadku szkody całkowitej samochodu, kradzieży pojazdu z winy Najemcy oraz warunków określonych w punkcie 7.

§ 7

W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu wg stawki wypożyczenia za każdą dobę.

§ 8

W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy, wypożyczalnia nie zwraca klientowi różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu.

§ 9

Przedłużenie wynajmu samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wypożyczalnią Go Rental Cars  Sp. z o. o.  o więcej niż jeden dzień ponad czas określony w umowie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości trzykrotności stawki opłaty za każdy dzień ponad czas trwania najmu określony w umowie.

§ 10

W przypadku awarii samochodu w trakcie wynajmu Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wypożyczalnię. Jeśli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabrania się dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.

§ 11

Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników wypadku, protokołu odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej i zabezpieczenia samochodu.

§ 12

Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp..) nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt najemcy.

§ 13

Za niedotrzymanie któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu nastąpi przepadek kaucji oraz może być naliczona kara umowna w wysokości od 10 do 30 krotności dobowej stawki najmu.

§ 14

Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.

§ 15

Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy.

§ 16

Koszty wszystkich połączeń telefonicznych wykonywanych przez klienta do Go Rental Cars Sp. z o.o. są w pełni pokrywane przez klienta. Dotyczy to zarówno połączeń wykonywanych z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Wysokość kosztów połączeń jest zależna od taryfy operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta klient. Go Rental Cars Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione koszty. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z kosztami połączeń u swojego operatora przed wykonaniem połączenia.

§ 17

Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zarejestrowanych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997 r. z późn. zm.). W przypadku niewywiązania się z umowy lub podania nieprawdziwych danych, Wynajmujący ma prawo przekazać dane Najemcy i Dodatkowych Kierowców (dane osobowe zarejestrowane i zdjęcia) organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa oraz na listę nieuczciwych klientów i partnerów biznesowych.

Pobierz Warunki Wynajmu Samochodów